ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Бердібай С.Б., Сабитов А.Н., Исламов Р.А., Тамазян Р.А., Парецкая Н.А., Токмолдин С.Ж., Ильин А.И., Мартиросян К.С.

Кейбір амин қышқылдарымен лития галогенидтердің координациялық қосылыстары 5-12

 • Сотников Е.В., Ибраимов В.М.

Суға есептік сұраныс – жерасты суларының пайдалану қорларын бағалау кезінде гидрогеологиялық параметрлердің сенімділігіне əсер ететін негізгі фактор 13-26

 • Берденова Б., Қалтаев А.

Белсендірілген көмірдің адсорбциялық жəне жылулық сипаттамалары мен оның табиғи газды сақтау жəне адсорбциялық салқындату жүйелерінде пайдаланылуына шолу 27-36

 • Kойгельдина A., Николова A., Василев A.

Жас майкене (Ricinus communis L.) өсімдігінің құрғақшылыққа төзімділігі, климаттық өзгергіштігі 47-53

 • Бекетова Г., Ахметов Б., Корченко А., Лахно А.

MATLAB 7/2009 жəне SIMULINK-те киберқорғау жүйесінің имитациялық модельденуі 54-64

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Капиллярлы-кəуекті жүйенің металлургия өндірісінде қолданылуы 65-72

 • Баешов Ə.Б., Адайбекова А.А., Гаипов Т.Э., Абдувалиева У.А., Журинов М.Ж.

Тұз қышқылы ерітіндісіндегі родий электродының қасиетін потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттеу 73-79

 • Алтынбек Ш.Ч., Болотова Л.С., Романенко А.Г., Байқоңырова Ə.Ө.

Алтынды қоспа металлдары бар қаныққан ионалмастырғыш шайырлардан десорбциялау үшин элюлендіргіш ерітінділерді таңдау 80-86

 • Баешов А.Б., Маханбетов А.Б., Мырзабеков Б.Э., Гаипов Т.Э.

Стационарлы жəне стационарлы емес токтармен поляризацияланған палладий электродының тұз қышқылы ерітіндісінде еруі 87-93

 • Фазылов С.Д., Нүркенов О.А., Мұкашев А.Б., Сатпаева Ж.Б., Аринова А.Е., Мулдахметов М.З., Даутова З.С.

Көмір қоқысы мен ағаш үгінділерінің қоспасын брикеттеу 94-99

 • Əкімбеков А.Р., Баймұканов Д.А., Юлдашбаев Ю.А., Исхан К.Ж

Қазақтың жабы жылқысының селеті зауыттық сүлесінің өнімділік сапасы 100-110

 • Спабекова Р.С., Омашова Г.Ш., Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Серикбаева Г.С., Актуреева Г.К.

Молекулалардың жылдамдық бойынша таралуын жəне жер бетінен биіктігі бойынша таралуын зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастыруда МАТЛАВ бағдарламасын қолдану 111-118

 • Қабылбеков К.А., Омашова Г.Ш., Спабекова Р.С., Саидахметов П.А., Серикбаева Г., Арысбаева А.С.

Изотермиялық процесті зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі 119-126

 • Салихов Т.Қ.

Батыс Қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерватындағы сирек кедесетін, реликті жəне жойылу қауіпі бар өсімдік түрлері 127-136

 • Несипова С.С., Илипбаева Л.Б.

Ақпаратты сигналды өңдеуде нейрожелілерді қолдану 137-143

 • Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К.

Тасымалданатын кобальтты катализатор қатысында гидролитикалық гидрлеу əдісімен қоза-пая целлюлозасынан сорбит алу процесін зерттеу 144-148

 • Кедельбаев Б.Ш., Лаханова К.М., Адиханов С.И.

Өнеркəсіптік маңызды өнімдерді алу үшін сабан бидайды пайдалану перспективалары 149-154

 • Абдрахманова Р.С., Жансагимова А.Е., Шамуратова Н.Б., Курманкулова Н.Ж., Байтленова Е.С., Жетесова М.Т.

Өңірлік даму кластері 155-160

 • Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Альшурина А.С.

Шаруашылық жағдайында пішен ұнтағынан жем дайындаудың шикізаттық тиімділік технологиясын тексеру 161-166

 • Моральдік Б. Аташ, Т. Абдрасилов, Қ. Қалдыбай.

Адамзаттың рухани-адамгершілік келбеті футурологиялық көзқарас концепциясы 167-175

 • Бегалиев Б.С., Ергашева С.Р., Жумабекова Р.Б.

Насыбай өсімдігінің физико-химиялық қасиеттерін зерттеу 176-181

 • Бейсенова Ж.Ж.

Қазақстанда постиндустриялық қызметтердің динамикасының негізгі көрсеткіштерін талдау 182-192

 • Бельгибаева Ж.Ж., Тұрсынбаева А.А.

Ұқыпты өндірістің концепциясы жəне Қазақстанның ұлттық экономикасының бəсекеге қабілеттілігін арттырудағы оның маңызы 193-196

 • Бокенчина Л.К.

Ауылдық жерлерде əлеуметтік даму теориялық аспектілері 197-202

 • Болтаева А.А.

Қазақстандағы бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің дамуы 203-209

 • Довгань А.В.

Саяси мағынада: халықтық (қоғамдық) дипломат 210-215

 • Ералиева Я.А., Джарикбаева Д.Т.

Халықты əлеуметтік қорғау жүйесіндегі əлеуметтік сақтандыру орны 216-222

 • Ильясова А.С., Алиясова В.Н.

Орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің мəдени-ағартушылық қызметі (XIX соңы мен ХХ ғасырдың басы) 223-229

 • Каратаев Г.С., Меңлібекова Г.Ж., Омер Займоглу, Узахова А.С.

Болашақ информатика мұғалімдерінің функционалды құзіреттігін қалыптастыру технологиясы 230-237

 • Косдаулетова Р.Е.

Басқару теориясының эволюциясы жəне оның қазақстанның заманауи менеджментінің қалыптасуына əсері 238-242

 • Мұхтарова Қ.С., Қожахметова Ə.К.

Статистикалық əдістер жоғары технологиялық өнім сапасын басқарудың құралы ретінде 243-250

 • Насимов М.Ө., Паридинова Б.Ж.

Орта ғасырлық шығыстағы жəне еуропалық орта ғасырдағы саяси ойлар 251-259

 • Нургалиева А.М., Кудайбергенов Е.А.

«Қазақстан халық банкі» АҚ несиелік тəуекелді басқарудың қазіргі жағдайы 260-264

 • Сакунова У.Е., Амангелді А.Б., Аханов Ү.Қ., Айткулова Р.Э., Кудасова Д.Е.

Қаракөл қойының қан сарысуындағы иммуноглобулин деңгей 265-269

 • Үдербаев C.С., Ерімбетов К.А.

Қызылорда жылуэлектр орталығының күл үйінділерін құрамына байланысты құрылыс материалдарында қолдану ерекшеліктері 270-276

 • Удербаева С.К.

Жетісу облысының болыстық билеушілердің əлеуметтік жағдайын ерекшеліктері 277-285

 • Унербаева Р.У.

Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуына ену барысындағы ғылыми-зерттеу қызметі саласына қатысты бірқатар мəселелері 286-291

EDITOR IN CHIEF

Our Journal

FacebookTwitterMixxVimeo

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31