ҚР ҰҒА Хабаршысы

http://turizm-hit.ru/

Физика-математикалық оқу материалын меңгеруге қажетті іс-əрекет жəне əрекет түрлері туралы        5-13

Əртүрлі функционалды түрдегі биологиялық қоспалар мен басқа да қоспалар арқылы дизель отындарының қасиеттерін түрлендіру       14-25

Айнымалы токпен поляризацияланған мырыш электродының тұз қышқылы ерітіндісінде еруі       26-31

Жоғары жеделдетілген кеуектік жылу алмастырғышты зерттеу      32-36

Нанокүкірттің биологиялық белсенділігі      36-43

Техногенді су деңгейінің көтерілу көздерін анықтау үшін гидрогеохимиялық зерттеу əдістерін қолдану      43-49

Кескіш құралдардың беріктігін жəне төзімділігін арттыру үшін кешенді беттік өңдеулер жүргізу     50-54

Полиолефинді жағар майларды алуда олефиндерді олигомеризациялау катализаторлары мен технологиясы. (Шолу-1)    54-66

Полиолефинді жағар майларды алуда олефиндерді олигомеризациялау катализаторлары мен технологиясы. (Шолу-2)    67-77

Өзен алабы жерасты суларының ресурстарын толықтыруды бағалаудың субаланстық əдісі    78-83

Тағам өнеркəсібінде 3D-баспаны пайдаланудың келешегі мен мүмкіндіктері    84-89

Жануарлардағы дəріге тұрақты қатерлі ісісктерді эллаготанин тобының фитопрепараттарымен жою    90-94

ОBSCCO жоғары температуралы асқын өткізгішіндегі артық тоқ пен жалған саңылаудың температуралық тəуелділігі туралы    95-104

Малазықтық өсімдіктердің тұқымының биологиялық ерекшеліктері    105-110

Алюминиймен пилларирленген катпарлы монтмориллонит енгізілген цеолитсіз жəне HCeY – бар катализаторлар арқылы ауыр вакуумды газойлдерді крекингте қайта өңдеу    111-117

Хемминг салмағы – уақытша шабуылға сезімталдық бағасының критерийі   118-123

Таспалы конвейер роликтердің мойынтіректеріне түсетін жүктемелерді анықтау    123-130

Мониторинг жүйесі компонентінің шоғырлануы, өндіріспен басқару жəне тексеру   131-134

Автокөлікті жөндеу кəсіпорындарының жіктемесі мен құрылымы   135-140

Инновациялық экономиканың интеллектуалды потенциалының дамуы   141-149

Қазақстандық мақсары тұқымының «Милютинский 114» сортының липофильді заттарын зерттеу   150-152

Солтүстік жəне Шығыс Қазақстандағы (ХІХ Ғ. соңы – ХХ ғ. бірінші жартысы) өлкетану мен коллекциялаудың дамуындағы Қазақстан мен Ресей ғылыми қоғамдардың тарихы мен рөлі  153-159

«Əдістемелік ғылым жəне білім берудің қазіргі заман мəселелері: философия-əдіснамалық амал» оқу курсы туралы   160-166

Экономиканың аграрлы секторын мемлекеттік қолдаудың бағыттары мен қағидалары   166-173

Білім беру философиясы жəне оның тарихи арналары мəселесіне  173-182

«Қыз Жібек» эпосының қазақ балет сахнасындағы интерпретациясы  182-187

Жаһандану жағдайында ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігін арттыру факторлары   187-198

Корпоративті мəдениетті қалыптастыру жəне бағалау қажеттілігі  198-208

Миграция аясындағы тұлғалық бірегейлік: теория жəне практика  209-212

Еуразиялық экономикалық одақтың күнделікті проблемалары мен перспективалары  213-218

Жастар қозғалысының көшбасшысын таңдаудағы Қазақстан жастарының ұсыныстары  219-225

Химиялық реакциялардың жүру бағытын анықтайтын жайлар  226-230

Қызметкердің бəсекеқабілеттілігі: критерилері, көрсеткіштері жəне бағалау əдісі  231-237

Индустриалдық саясатты мемлекеттік реттеу  238-249

Мұнайгаз кəсіпорындарының тиімді қызмет ету мəселелері  250-259

Алтынды кеннен, сульфидті жəне тотыққан кенді гравитациялық байыту қалдықтарынан цианидті шаймалау əдісін зерттеу  260-266

Қосарлы əлемдегі əлеуметтік-экономикалық үйлесімділік: жаңадан ашылған заңдары мен «D+3D» парадигмасы  267-270