ҚР ҰҒА Хабаршысы

http://turizm-hit.ru/

Құрғақ электрсүзгінің параметрлердің сызықты идентификациясын жасау    5-13

Оңтүстік–Қазақстандық популяцияның дромедар тобына жататын түйелердің селекциялық-генетикалық мониторинг нəтижелері    14-27

Тұзқышқылды шаймалау кезінде никельқұрамды кенді шикізатты ұнтақтау дəрежесінің металдарды бөліп алуға əсері     28-34

Жоғарғы класстардың буын механизмдерінің жылдамдығын жəне орнын анықтау    35-41

Мұнаймен ластанған топырақты Калифорниялық құрттар көмегімен тазалау əдісі     42-45

Адам капиталы сапасының қамтамасыз ету факторы ретінде жоғары білім беру жүйесін модернизациялау     46-54

Оңтүстік–Қазақстандық популяцияның дромедар тобына жататын түйелердің селекциялық-генетикалық мониторинг нəтижелері      55-68

Гидрофобты агенттерді 3-(триметоксисилил)пропил метакрилат/ антифрикционды агент/ су/ кремний диоксиді нанобөлшектердің суспензиясы системаларында микро- жəне нанокапсулаларды алу үшін таңдау     69-80

Мизек кенорнындағы алтын-мысты кеннен алтынды ажыратып алудың гравитациялық технологиясы     81-84

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кенінің алдын-ала байытылуының орындылығын негіздеу     85-92

Тұзқышқылды шаймалау кезінде никельқұрамды кенді шикізатты ұнтақтау дəрежесінің металдарды бөліп алуға əсері     93-100

Жаңа жылуды бөліп алушы класқа жататын капиллярлық-кеуектік жылу алмастырғыштар жасаудың негізгі бағыттары     101-106

Сырғу жазықтығында КДК анықтайтын жəне бұрандалы пішінбілікпен метал мен қорытпаны жаймалаған кезде құрылымның қалыптасуын жорамалдайтын əдістеме     107-121

Қауын-жеміс жəне қарбыз концентраттарын алу туралы     122-131

Күкірт-графит композициялы электродын кальций хлориді ертіндісінде катодты поляризациялау арқылы кальций сульфидін алу     132-138

Морфолин дитиокарбаматының синтезі мен мыспен комплекстүзушілік қасиеттерін зерттеу    139-143

Үш фазалы айнымалы тоқпен поляризацияланған молибденнің натрий гидроксиді ерітіндісінде еруі     144-149

Карборанилқұрамды пирандардың, пирилийлік тұздардың жəне олардың азотты ұйқастарының синтезі мен оларды зерттеу      150-158

Электрохимическое поведение алюминия в сульфатсодержащих растворах при поляризации промышленным переменным током     159-163

Сілтілі ерітінділерде күкірттің электрототығу-тотықсыздану кинетикасы мен механизмін зерттеу     164-171

Машина бөлшектерінің химиялық жабындыларының технологиялық процестерін жетілдіру     172-177

Жерасты ұңғымалы шаймалау үрдісін тиімді басқару жүйелерін зерттеу жəне құру    178-185

Бастапқы жəне тұрақты метастаздарға табиғи инновациялық заттардың фармакологиялық əсерлерін зерттеу     186-190

Фармакологическое действие новых природных препаратов в комбинации с цитостатиками на лекарственно-резистентные первичные опухоли в доклинических исследованиях      191-197

Қазақстандық түсті алабалықтың ДНҚ өндіруі     198-204

Қазандық құрылғысының математикалық моделдерін басқару объектілері ретінде талдау     205-213

Аминокарбон қышқылдарының гидразид жəне тиосемикарбазидтерінің синтезі     214-218

Инновациялық даму шарттарында еңбекті ынталандыру жəне оны төлеу жүйесін қалыптастырудың шетелдік тəжірибесі     219-226

Кеден одақ Қазақстанның ДСҰ-на кіруіне негізі ретінде     227-232

Саяси болжам: мəні жəне əдістері     233-240

XX ғасырдың басында мұсылман мемлекетін құрудағы татар интеллигенциясының рөлі    241-245

Ұлттық экономиканың қалыптасуы мен тұрақты дамуының теориясы мен практикасы мəселелеріне    246-252

Сюжеттік желінің астарындағы əлеуметтік айшықтар    253-256

Студентердің функционалдық сауаттылығын дамыта оқыту    257-271

Қазақстан Республикасындағы Білім мен ғылымды жетілдіру туралы   272-273