ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Редакция алқасы

Б а с  р е д а к т о р ы

 

х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі

 

М.Ж. Жұрынов

 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы:

 

Абиев Р.Ш. проф. (Ресей)

Абылкасымова А.Е. проф., академик (Қазақстан)

Аврамов К.В. проф. (Украина)

Аппель Юрген проф. (Германия)

Баймуқанов Д.А. проф., академик (Қазақстан)

Баймұратов У.Б. проф., академик (Қазақстан)

Байтанаев Б.А. проф., академик (Қазақстан)

Байтулин И.О. проф., академик (Қазақстан)

Банас Иозеф проф. (Польша)

Берсимбаев Р.И. проф., академик (Қазақстан)

Велесько С. проф. (Германия)

Велихов Е.П. проф., РҒА академигі (Ресей)

Кабульдинов З.Е. проф. (Қазақстан)

Қажыбек Е.З. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Қалимолдаев М.Н. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары

Қамзабекұлы Д. проф., академик (Қазақстан)

Қойгелдиев М.К. проф., академик (Қазақстан)

Лупашку Ф. проф., корр.-мүшесі (Молдова)

Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)

Новак Изабелла проф. (Польша)

Огарь Н.П. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Полещук О.Х. проф. (Ресей)

Поняев А.И. проф. (Ресей)

Сагиян А.С. проф., академик (Армения)

Таймагамбетов Ж.К. проф., академик (Қазақстан)

Хрипунов Г.С. проф. (Украина)

Шәукенова З.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)

Юлдашбаев Ю.А. проф., РҒА академигі (Ресей)

Якубова М.М. проф., академик (Тәжікстан)