ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Рецензиялау

ҚР ҰҒА журналдарының ғылыми мақалаларының қолжазбаларын қарау тәртібі

 

     Журналдың редакциясына түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті екі тарапты рецензиялаудан өтеді (рецензент қолжазбаның авторларын білмейді, қолжазба авторлары рецензентті білмейді).

     1. Мақалаларды рецензиялауды редакциялық кеңес пен редакциялық алқа мүшелері жүзеге асырады, сондай-ақ шақырылған түрлі мемлекеттердің озық мамандары сәйкесінше білім саласының өкілдері ретін де де аталмыш процеске қатысады. Мақалаға сараптама жүргізу үшін рецензентті бас редактор, редактордың орынбасары, ғылыми редактор, редакцияның төрағасы  шешім қабылдайды.  Қарау мерзімі - 2-4 апта, бірақ шолушы өтініші бойынша ол ұзартылуы мүмкін.

     2. Әрбір рецензент қолжазба материалдарын қабылдау мен түсіндіруге әсер ететін нақты мүдделер қақтығысы болған жағдайда қайта қараудан бас тартуға құқылы. Қолжазбаны қарау нәтижелері бойынша рецензент мақаланың болашағына қатысты ұсыныстар береді. Рецензенттің әрбір шешімі мынаған негіздеме жасайды:

• Мақала осы формада жариялауға ұсынылады;

• Мақала рецензент көрсеткен кемшіліктерді түзеткеннен кейін жариялауға ұсынылады;

• Мақалаға басқа маманның қосымша рецензиясы қажет;

• Мақаланы журналда жариялау мүмкін емес.

     3. Егер рецензияда мақаланы түзету және толықтыру ұсыныстар берсе, журнал редакциясы авторға мақаланың жаңа формасын дайындауда ескеру үшін немесе рецензенттің пікірін жоққа шығаратын дәлелдер келтіру үшін рецензия мәтінін жібереді. Мақаланы аяқтағаннан кейін өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы авторларға электронды хат жіберген сәттен бастап 2 айдан аспауы керек. Автордың талдаған мақаласы қайта қарауға жіберіледі.

     4. Материалдық толықтырудан автор бас тартқан жағдайда, ол жазбаша немесе ауызша формада мақаланы жариялаудан бас тартатындығы жөнінде редакторға хабарлауы тиіс. Авторлар қараған күннен бастап 1 айдың ішінде өзгертілген нұсқасын қайта жібермесе, мақаланың толықтырылуы жайында мәліметтің жоқтығына қарамастан редакция оны тізімнен алып тастайды. Мұндай жағдайларда авторларға қолжазбаны қайта қарауға бөлінген уақыттың аяқталуына байланысты тіркеуден алып тастау туралы хабарланады.

     5. Егер автор мен рецензент қолжазбаға қатысты шешілмеген қайшылықтары болса, редакция қолжазбаны қосымша қарау үшін жібере алады. Түсініспеушілік жағдайында редакторлық кеңестің бас редакторы шешім қабылдайды.

     6. Қолжазбаны жариялаудан бас тарту туралы шешімді редакциялық кеңестің қарауында қараушылардың ұсыныстарына сәйкес қабылдайды. Редакциялық алқаны жариялау туралы шешімімен ұсынылмаған мақала қайта қарауға қабылданбайды. Жариялаудан бас тарту туралы хабарлама авторға электронды пошта арқылы жіберіледі.

     7. Редакциялық кеңес мақаланы жариялауға рұқсат беру туралы шешім қабылдағаннан кейін, редакция бұл туралы авторға хабарлайды және жариялау мерзімін анықтайды.

     8. Рецензенттің позитивті пікірінің болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті негіз болып табылмайды. Жариялау туралы соңғы шешімді редакция алқасы қабылдайды. Қақтығыс жағдайында шешім бас редактормен қабылданады.

     9. Рецензияның түпнұсқасы журналдың редакциясында 3 жыл бойы сақталады.